محیط کار

لحن صمیمانه مدیر عامل اولین دلیلی است که احساس راحتی کنی. ممکن است برای همکاری آمده باشی و ممکن هم هست آمده باشی که استخدام شوی. در هر صورت مطلب جذاب بعدی علمی کار کردن تیم است.

روز اول که به اینجا بیایی از سرمای محیط یخ می زنی. مدیر عامل در اتاق خود و تیم توسعه هر کدام پشت کامپیوتر خود مشغول به کارند. اگر علم و صنعتی باشی خیلی چهره آشنا می بینی. لحن صمیمانه مدیر عامل اولین دلیلی است که احساس راحتی کنی. ممکن است برای همکاری آمده باشی و ممکن هم هست آمده باشی که استخدام شوی. در هر صورت مطلب جذاب بعدی علمی کار کردن تیم است. تیمی که با روشهای علمی سعی در ایجاد محصولی دارد. در ایجاد یا به کار بستن محصول سهیم می شوی و این حس خوبی خواهد بود برای همه افراد تیم.
در اینجا کار و کلاس زبان و فوتبال و ... افراد تیم را به هم نزدیک و نزدیک تر کرده و روزهای تعطیل اگرچه خیلی خوش می گذرد اما دلشان برای شرکت تنگ می شود.

مهندس مریم غلامی

ما در آرمیتیس معتقدیم که با توجه به اینکه یک شخص بیشترین زمان خود را در 24 ساعت روز در محیط کار می گذراند، باید آرامش کاملی در محیط کار برایش مهیا باشد، تمام روابط کارکنان با همدیگر و مشتریان در آرمیتیس برپایه این اعتقاد بنا می گردد.
اینجا سعی شده است که از تمام توان مجموعه و همت همکاران برای ساخت چنین محیطی استفاده گردد.