شرکت برق منطقه ای غرب

وب سایت www.ghrec.co.ir مربوط به شرکت برق منطقه ای غرب است که مسئولیت تولید و انتقال انرژی الکتریکی موردنیاز مصارف مختلف در منطقه غرب کشور به وسعت 71723 کیلومترمربع را برعهده دارد.

وب سایت شرکت برق منطقه ای غرب در پاییز سال 1387 توسط تیم آرمیتیس طراحی و پیاده سازی گردید و به لطف و همکاری متخصصان این شرکت محترم این پروؤه تا کنون ادامه دارد.