صندوق تامین خسارت های بدنی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

وب سایت صندوق تامین خسارت های بدنی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به آدرس www.biif.ir با هدف فراگیر شدن‌ چتر حمایتی‌ بیمه‌ طراحی و پیاده سازی گردید.

وب سایت صندوق تامین خسارت های بدنی در سال 1389 با حمایت کارشناسان متخصص آن صندوق و بستر فنی آرمیتیس تولید و پیاده سازی گردید، تا هموطنان ما در مواردی‌ كه‌ به‌ علت‌ فرار راننده‌ مقصر یا شناخته ‌نشدن‌ مسئول‌ حادثه‌ و نداشتن‌ بیمه‌ نامه‌، جبران‌ خسارتهای‌ بدنی‌ زیاندیدگان‌ توسط بیمه‌ گران‌ ممكن‌نبود واحدی‌ بنام‌ صندوق‌ تامین خسارت های‌ بدنی‌ را به راحتی در دسترس داشته باشند و بتوانند در سریع ترین زمان ممکن به انجام کارهای خود بپردازند.