پیشگامان کویر یزد

وب سایت www.tprp.ir به دنبال حضور جدی شرکت تعاونی پیشگامان کویر در عرصه خرید سهام بلوکی مدیریت مخابرات، طرح مشارکت عمومی کلیه اقشار جامعه از طریق فروش سهام این تعاونی به اجرا درآمد.

شرکت پیشگامان رسانه پارس فعالیت رسمی خود را در آذرماه 89 به منظور حضور قدرتمند در عرصه ICT ایران به عنوان هلدینگIT کشور و تامین منابع مالی گروه پیشگامان کویر آغاز نمود.
در حال حاضر شرکت پیشگامان رسانه پارس مشارکت در سرمایه گذاری های نظیر پروژه فیبر دریایی بین المللی ایران از مسیر دریای آزاد، تاسیس شرکت های استانی پیشگامان و پروژه FTTX اقدام نموده است.