بانک صنعت و معدن

وب سایت بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران ، دومین بانک توسعه صنعتی ایران به آدرس www.w3.bim.ir ششمین پروژه بانکی شرکت آرمیتیس است که در سال 89 طراحی و تولید گردید.

بانک اعتبارات صنعتی که اولین بانک توسعه صنعتی در ایران است به موجب قانون برنامه عمرانی هفت ساله دوم کشور در سال 1335 باسرمایه اولیه 600 میلیون ریال و به منظور ایجاد و تقویت کارآفرینان بخش خصوصی تأسیس گردید .